Skrócony opis procedur

Napisane przez: admin | W kategorii: broń | Dnia: 10-04-2012

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń oraz listy wymaganych załączników publikowane są na stronach internetowych komend policji. To właśnie komendant wojewódzki policji w regionie zameldowania jest organem właściwym do wydania decyzji ws. przyznania lub odmowy prawa do posiadania broni. Decyzja taka ma charakter administracyjny- tak stanowi Ustawa o broni i amunicji.
Jeżeli na podstawie przedłożonego wniosku komendant policji dojdzie do wniosku, iż pozwolenia może udzielić, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku procedury oraz terminie odbioru dokumentów. Przygotowane pozwolenie na broń będzie zawierało cel, w jakim zostało wydane, rodzaj broni oraz ilość egzemplarzy, której dotyczy. Poza tym oczywiście będzie pozwalało na identyfikację właściciela pozwolenia. Razem z pozwoleniem na broń wydawane jest specjalne zaświadczenie, które stanowi podstawę dokonania zakupu- bez niego nie można legalnie nabyć ani jednej sztuki broni i ani jednego naboju. Takie zaświadczenie zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wydania. Jednak jeśli w tym czasie nie kupimy broni wskazanej na zaświadczeniu, będziemy mogli poprosić o kolejne i zostanie ono wydane bez konieczności przechodzenia całej procedury weryfikacji.
Po zakupie broni w ciągu pięciu dni należy bezwzględnie dokonać obowiązku rejestracji każdej sztuki. Potwierdzeniem dokonania rejestracji broni jest wpis w legitymacji posiadacza broni dokonywany bezpośrednio po dodaniu broni do systemu ewidencji. Aby zarejestrować broń trzeba mieć dowód sprzedaży (faktura, umowa cywilna) oraz samą broń.
Kiedy pozwolenie na broń wygaśnie i nie zostanie odnowione, zostanie wycofane lub utraci ważność z innych przyczyn, przez 30 dni od tej daty można jeszcze legalnie sprzedać broń, a w przeciwnym razie oddać do depozytu właściwej jednostki policji lub żandarmerii wojskowej. W czasie obowiązywania pozwolenia na broń dopuszcza się również obrót bronią pomiędzy podmiotami posiadającymi dopuszczenie do posiadanie danego rodzaju uzbrojenia. Kwestie finansowe związane z deponowaniem broni są dość zawiłe i w tym zakresie warto zapoznać się z odnośnymi przepisami Ustawy o broni i amunicji (artykuły 19, 36, 22, 41, 42, 43 oraz 54)

Kto nie dostanie pozwolenia cz. 1.

Napisane przez: admin | W kategorii: broń | Dnia: 02-04-2012

Każdy może wystąpić o wydanie pozwolenia na broń. W tej materii nie ma żadnych ograniczeń. Jest jednak 7 sytuacji, w których podanie zostanie automatycznie odrzucone.
Po pierwsze, kiedy wnioskodawca jest zbyt młody. Osoby pełnoletnie, ale niemające ukończonych 21 lat nie otrzymają pozwolenia na broni, chyba, że ich wniosek poprze organizacja łowiecka, szkoła, organizacja sportowa albo stowarzyszenie obronne, przy czym i tak jedyne możliwe do uzyskania pozwolenia to dla broni sportowej lub myśliwskiej. W innym przypadku pozwolenie na broń nie zostanie wydane.
Wiek to jednak nie jedyne kryterium. Ustawa z 1994r o ochronie zdrowia psychicznego określa, jakie dysfunkcje dyskwalifikują z postępowania o wydanie pozwolenia na broń. Między innymi w  tym celu przeprowadza się, a następnie okresowo powtarza, badania psychologiczne wnioskodawcy. Możliwe jest także niewydanie pozwolenia, jeśli badanie psychologiczne wykaże u wnioskodawcy zaburzenia psychofizyczne, które wprawdzie w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego wymienione nie są, ale znacząco ograniczają na przykład zdolność funkcjonowania poznawczego.
Pozwolenia na broń nie otrzymają także osoby nadużywające alkoholu, uzależnione lub zażywające jakiekolwiek substancje psychoaktywne.
Uważa się, że osoby należące do tych trzech grup ze względów psychologicznych nie powinny mieć dostępu do broni ani narzędzi niebezpiecznych. Ograniczenia te wprowadza się ze względu na bezpieczeństwo ich samych oraz ich otoczenia. Ponieważ w każdym z tych przypadków problemem jest tworzony przez wnioskodawcę obraz świata, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że broń mogłaby zostać wykorzystana niezgodnie z prawem lub że wnioskodawca nie byłby w stanie zapewnić należytego sposobu przechowywania broni lub amunicji, a więc zwiększyć ryzyko, że broń taka ulegnie uszkodzeniu lub zostanie na przykład ukradziona i wykorzystana przez osoby trzecie w trakcie popełniania czynów karalnych.
Jest też inna klasa powodów niewydawania pozwolenia na broń, ale o tym napiszę w kolejnym artykule.

Kto ni dostanie pozwolenia cz. 2.

Napisane przez: admin | W kategorii: broń | Dnia: 28-03-2012

Poza omówionymi w poprzedniej części przyczynami odmownego rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń, istnieje też grupa przyczyn, które można by było nazwać „administracyjnymi”. O ile wcześniejsze przyczyny były ściśle związane ze stanem psychiki wnioskodawcy, o tyle powody odmowy z grupy administracyjnych nawiązują do jego przeszłości prawnej.
Przede wszystkim, polskie pozwolenie na broń mogą otrzymać tylko i wyłącznie osoby na stałe zameldowane w Polsce. Chodzi tu oczywiście o Polaków, ale także imigrantów, których pobyt w kraju został zalegalizowany. Podobne obostrzenia funkcjonują praktycznie w każdym kraju, w którym istnieje instytucja pozwolenia na posiadanie i użytkowanie broni. Polskie prawo na tym tle nie jest żadnym wyjątkiem.
Druga grupa wykluczeń obejmie odrzucenia wniosków związane z sytuacją prawną wnioskodawcy. Oczywiście pozwolenia na broń nie dostanie osoba prawomocnie skazana za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby. Jednak tutaj, niejako w randze środka zapobiegawczego, nie wydaje się pozwoleń osobom oskarżonym o takie przestępstwo. I tu sytuacja zaczyna się komplikować, ponieważ w Polskim prawie istnieje też zapis, który mówi o tym, że pozwolenia na broń nie udziela się osobie, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że broń tę mogłaby wykorzystać niezgodnie z prawem. Oznacza to, że pozwolenia na broń nie dostanie wiele osób, wobec których toczył się proces sądowy o przestępstwo z użyciem przemocy, ale zakończył się on uniewinnieniem. Często na wznowienie pozwolenia nie mogą liczyć osoby, które użyły broni w granicach obrony koniecznej i zrobiły to nawet z bronią legalnie posiadaną. Tak naprawdę ten punkt prawa jest dość mglisty, choć idea jego wprowadzenia w życie jest słuszna. Właśnie ten punkt uzasadnia wiele decyzji komendantów o odrzuceniu podania o wydanie pozwolenia na broń.
Polskie prawo, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na broń, jest dość rygorystyczne. Faktem jest jednak, że wprowadzano je w interesie społeczeństwa. Odzywają się jednak głosy przeciwników obecnie funkcjonujących zapisów, i to zarówno zwolenników zaostrzenia przepisów, jak też ich złagodzenia. Sytuacja jest patowa, dlatego nikt nie zajmuje się tym problemem. Zresztą wydaje się, że do obecnie istniejących regulacji już się przyzwyczailiśmy i stanowią one istotny element ładu społecznego.

Cele posiadania broni

Napisane przez: admin | W kategorii: broń, rodzaje broni | Dnia: 19-03-2012

Występując o pozwolenie na broń, trzeba jasno określić, w jakim celu będzie ona używana. Oczywiście trzeba o pozwolenie wystąpić osobno dla każdej sztuki broni, w związku z czym każdy teoretycznie może pozwoleń na broń mieć kilka, przy czym z konkretnego egzemplarza broni będzie można korzystać tylko w sposób ustalony dla danego rodzaju
Najczęściej podawanym powodem składania wniosku jest oczywiście wypełnienie formularza z opcją broń do ochrony osobistej. Nieco rzadziej o podobne pozwolenia występują agencje ochrony i ich pracownicy i wówczas jest to broń przeznaczona do ochrony innych lub ochrony mienia. Także nierzadko podaje się, że broń będzie służyła do celów łowieckich. Wtedy razem z wnioskiem o pozwolenie na broń należy dostarczyć pewne dokumenty poświadczające członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu przezeń prowadzonego. Można wystąpić o broń sportową i wówczas do wniosku dołącza się zaświadczenia klubowe oraz informacje o udziale w zawodach i osiąganej lokacie. Te informacje wprawdzie nie mają znaczenia dla wagi merytorycznej wniosku, ale są wymaganymi dokumentami pomocniczymi. Broń do celów kolekcjonerskich to oddzielna kategoria- czasem do kolekcji trafiają niefunkcjonalne egzemplarze broni, z których nie da się korzystać (mają najczęściej przewierconą komorę nabojową) i na takie pozwolenia nie potrzeba, jednak jeśli broń jest teoretycznie sprawna, wówczas należy wystąpić o pozwolenie na broń do odpowiedniej komendy policji. Ostatnia kategoria przeznaczenia do broń do celów szkoleniowych.
Oczywiście przy tym wszystkim obowiązują dodatkowe regulacje, które niektóre rodzaje uzbrojenia pozwalają posiadać bez specjalnych zezwoleń, jednak jeśli chodzi o wnioski o wydanie pozwolenia na broń to wiele z nich jest rozpatrywanych negatywnie właśnie ze względu na to, że cel posiadania broni jest nieprawidłowy lub odbiega od przedstawionego katalogu. Słowem- nie można posiadać broni w celu innym niż ochrona, sport, łowiectwo, kolekcjonerstwo lub szkolenia. Zabronione jest także, poza nielicznymi wyjątkami, użycie broni niezgodnie z przeznaczeniem. Oznacza to, że osoba, która otrzymała pozwolenie na broń sportową, nie może użytkować jej jako broni łowieckiej. Najbardziej znanym wyjątkiem są tu granice obrony koniecznej, gdzie broń może być użyta niezgodnie z przeznaczeniem, a my możemy za to nie ponieść wszystkich prawnie przewidzianych sankcji.

Co jest bronią?

Napisane przez: admin | W kategorii: broń, rodzaje broni | Dnia: 04-01-2012

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji dokładnie definiuje co jest bronią, a co nie. Warto zwrócić uwagę na to, że definicja broni obejmuje nie tylko klasyczną broń palną, ale także miotacze gazu obezwładniającego, broń pneumatyczną o energii pocisku przekraczającej 17 J oraz „inne przedmioty mogące zagrażać zdrowiu lub życiu”.
Zasadniczy podział broni innej niż palna odbywa się w trzech klasach:

  • Broń biała- wszelkiego rodzaju ostrza wolne oraz ostrza ukryte w innych przedmiotach, „które nie wyglądają jak broń”. W tej grupie znalazły się także kastety, nunczaka, pałki i tym podobne przedmioty. Definicja ta jest bardzo szeroka.
  • Broń cięciowowa, czyli po prostu kusza.
  • Paralizatory elektryczne.

Dla każdego z tych rodzajów broni również należy wystąpić o stosowne pozwolenie, bez którego nie tylko używanie, ale także samo posiadania tego typu przedmiotów jest zagrożone karą. Ustawa przewiduje pewne odstępstwa od tej reguły i czyni je dla tych rodzajów broni, które zostają uznane za relatywnie bezpieczne, np. broń alarmowa o kalibrze do 6mm, ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego, broni pozbawionej cech użyteczności. Nie oznacza to jednak, że przedmioty te nie są bronią. Mieszczą się one w tej definicji, ale wprowadzanie obowiązku posiadania ważnego zezwolenia doprowadziłoby do paradoksu, jakim byłoby na przykład wprowadzenie takiego obowiązku dla noży kuchennych, które skądinąd też są niebezpieczne i też bywają wykorzystywane jako broń.
Przy korzystaniu z jakiejkolwiek broni- z pozwoleniem czy też bez- obowiązują pewne zasady bezpieczeństwa i akurat w tym obszarze ustawa nie przewiduje żadnego złagodzenia. Wyłączenia obejmują przedmioty codziennego użytku z obowiązku legalizacji ich posiadania, natomiast jeśli zostałyby one użyte w jakiejkolwiek sytuacji w charakterze broni, będziemy ponosili odpowiedzialność również z tytułu eksploatacji przedmiotu będącego bronią. To rozsądne wyjście prawne, dzięki któremu możemy korzystać z noży kuchennych, ale jedynie do celu, do jakiego zostały one stworzone.

Wniosek o pozwolenie na broń

Napisane przez: admin | W kategorii: broń | Dnia: 27-12-2011

Aby móc legalnie kupić, przechowywać lub używać broni, należy mieć na nią stosowne pozwolenie. Wydaje się je w odpowiedzi na wniosek złożony odpowiednim organom. Zajmijmy się krótko tym, co we wniosku powinno się znajdować.
Zasadnicze dane, jakie należy podać to oczywiście imię, nazwisko, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki. Poza tym do naszej identyfikacji potrzeby jest numer PESEL, nr i seria oraz nazwa organu wydającego dowód osobisty, a także adres stałego zameldowania. Te dane stanowią tak zwane dane identyfikacyjne, które pozwalają na bezbłędną identyfikację osoby. Jednak wniosek o wydanie pozwolenia na broń musi mieć też pewne załączniki, a niektóre z nich wzbudzają jedynie uśmiech na twarzy: życiorys, dwa zdjęcia określonego formatu, zaświadczenie z miejsca pracy lub wpis do EDG. Życiorys musi być przygotowany według ściśle określonego schematu i zawierać między innymi dane dotyczące wykształcenia i wykonywanego zawodu, pełnionych obowiązkach społecznych oraz służbie wojskowej. Co więcej- właściwy organ może zadecydować, że dla wydania pozwolenia na broń niezbędne są dane o stanie majątkowym i wówczas również należy dołączyć stosowne dokumenty.
To jednak nadal nie wszystko. Niezbędne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania bronią określonego rodzaju. Takie zaświadczenie musi być nie starsze niż dwa miesiące. Dodatkowych dokumentów wymaga się przy ubieganiu się o broń myśliwską lub sportową.
Żeby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, trzeba też opłacić i pozytywnie przejść egzamin dotyczący zasad eksploatacji broni. Jego cena to od 500 do 1000 złotych, w zależności od rodzaju i przeznaczenia broni.
Procedura ta ma w założeniu zapewnić bezpieczeństwo posiadaczowi broni o osobom w jego otoczeniu. Jednak eksperci są podzieleni- jedni mówią, że obecne warunki są doskonałe, inni twierdzą, że należy je zmienić, przy czym tutaj oczywiście są dwie frakcje- tych, którzy uważają, że przepisy są zbyt surowe, bo stan majątkowy do prawa do posiadania broni ma się nijak, i ci, którzy twierdzą, że broni w ogóle nie powinno się wydawać cywilom. Na chwilę obecną jednak nie ma w planach nowelizacji Ustawy o broni i amunicji, w związku z czym przepisy pozostają niezmienione.